home e-mail Kanał RSS
Strona główna | Kim jesteśmy | Newsletter | Kontakt |
drukuj drukuj

Aktualności

Strona główna > Aktualności
KONIEC EGZAMINÓW w MORD 21.11.2014

Do dnia 6 grudnia 2014 roku  w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi oraz zbliżającym się okresem zimowym Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie zawiesza do odwołania przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM.
Wszystkie zdane egzaminy teoretyczne przez osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. A, A1, A2 i AM są ważne bezterminowo.
Osoby które nie zdążyły się zapisać lub zdać egzaminu w tym roku - zapraszamy na SEZON 2015!

Pierwsze egzaminy już z początkiem wiosny!

Ksm Riders

BUS PASY - dla motocyklistów ! 20.01.2014

Od 01 stycznia 2014 motocykliści mogą w sumie po­ru­szać się 27 ki­lo­me­tra­mi bu­spa­sów w Kra­ko­wie.

Umoż­li­wi to motocyklistom szyb­sze i bez­piecz­niej­sze po­ru­sza­nie się po mie­ście. Kra­ków jest pierw­szym mia­stem w Pol­sce, które dało nam taką moż­li­wość, ale to jest przy­kład za­czerp­nię­ty z Lon­dy­nu, gdzie od kilku lat tak po­ru­sza­ją się mo­to­cy­kli­ści. Tam po zmia­nie prze­pi­sów nie­znacz­nie zwięk­szy­ła się licz­ba stłu­czek na bu­spa­sach, jed­nak o kilka pro­cent spa­dła licz­ba wy­pad­ków z udzia­łem mo­to­cy­kli­stów.

Kra­kow­scy mo­to­cy­kli­ści do­sta­li pre­zent od władz mia­sta po tym, jak wcze­śniej sami roz­da­wa­li na Rynku Głów­nym sło­dy­cze z oka­zji "mo­to­mi­ko­ła­jek". To chyba najlepszy prezent jaki motocykliści kiedykolwiek otrzymali od miasta.

Kraków to nie bez przyczyny pierwsze miasto w Polsce którego władze umożliwiły poruszanie się motocyklem po bus pasie. Nie zapominajmy, że to w Krakowie po raz pierwszy motocykliści ze Stowarzyszenia MotoAutostrada promowali jazdę między samochodami i pokazali jak można bezpiecznie i zgodnie z przepisami to robić.

Zatem do zobaczenia ...   już legalnie na bus pasach !


[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ] stron: 15

Partnerzy
Motorsimo